متلک یک روزنامه به رسایی و حداد و احمدی نژاد!

روزنامه شهروند در ستون طنز خود از زاویه ای دیگر به معرفی وزرای جدید به مجلس نگاه کرده است.

۲ آبان ۱۳۹۵
منبع : آفتاب