کتک کاری نمایندگان در راهروهای مجلس

سه تن از نمایندگان مجلس در راهروهای مجلس به کتک کاری با یکدیگر پرداختند.

منبع : باشگاه خبرنگاران