شهروندخبرنگار تهران؛

سرقت خونسردانه در 12 ثانیه!

سرقت ضبط خودرو در اسلامشهر در عرض چند ثانیه را مشاهده کنید.

۴ مهر ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران