تجمع صنفی پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی سال ۹۱ درب استانداری

تاکنون برای پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی استانداری و دستگاههای اجرایی استان در سال ۹۱ نتیجه ای حاصل نشده است.

منبع : دانا