تلخ کامی مشتریان با گرانی شکر

گرانی شکر باعث تلخ کامی مشتریان شده است.

۲۹ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران