شهروندخبرنگار نوشهر؛

6 هزار تومان بدهید در ساحل سیترا بدون درب حمام کنید!

منطقه نمونه توریستی سیترا (پلاژ حسینی) در بخش ساحلی شهر نوشهر در طرح سالم سازی امکانات مناسب ندارد.

۲۳ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران