افشای نامه ای که برای رشید پور درد سر ساز شد

فیلم افشای نامه عزل و نصب یک ساعته مدیر نفتی توسط رشیدپور برای وی دردسر ساز شد.

۱۲ شهریور ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران