اگر مدافعان حرم پول می‌گیرند قیمت این لحظه چند است؟

آنهایی که گویند مدافعان حرم برای پول می روند حال بگویید قیمت این لحظات دختر شهید محمدتقی سالخورده چند است؟

منبع : خبرگزاری دانشجو