بازی کودک کامبوجی با مار 4 متری

در کشور كامبوج پسر بچه ای همراه با حیوان خانگی خود كه یك مار پایتون 4 متری است زندگی میكند. زمانی كه این پسر تنها 3 سال داشت پدرش این مار را در خانه پیدا كرد.آنها این مار را به جنگل بردند و آزاد كردند ولی مار پیتون باز به خانه آنها بازگشت.

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
منبع : مشرق