نامه کارگران پتروشیمی بوعلی ماهشهر برای قطع کردن حقوقشان!

برخی کارگران پتروشیمی بوعلی ماهشهر در نامه ای گفتند دستمزد دو روزشان برای بازسازی این پتروشیمی هزینه شود.

۳ مرداد ۱۳۹۵
منبع : باشگاه خبرنگاران